Het bestuur

Onze school is aangesloten bij Stichting CPOB in Tiel.

Stichting CPOB kent het Raad van Toezichtmodel en hanteert de code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs.
Het e.e.a. houdt praktisch in dat de dagelijkse leiding van CPOB in handen is gelegd van een bestuurder. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het beleid van het bestuur en treedt op als werkgever van het  bestuurslid. Het bestuur opereert binnen de kaders die door de RvT zijn vastgesteld.

Om aan te sluiten bij hetgeen voor ouders van belang is, heeft de RvT  minimaal 2 maal per jaar overleg met de Oudersenaat over door de RvT of Oudersenaat aangedragen strategische thema's  De  Oudersenaat is samengesteld uit ouders van de diverse CPOB-scholen.


De voorzitter van het bestuur van CPOB is mevr. K (Karen) van Rijswijk
Het bestuur wordt ondersteund door een Stafmedewerker Personeel en Organisatie, een Controller, een Medewerker Financiële Administratie, een Stafmedewerker Onderhoud Gebouwen en Terreinen, twee Stafmedewerkers Onderwijs & Kwaliteit, een Medewerker ICT, een Administratief Medewerker en een Medewerker P&O.

Personeel en ouders zijn bij de totstandkoming van beleid betrokken via de medezeggenschapsraden (op schoolniveau) en via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (op stichtingsniveau).