Nieuws uit groep 8:
 

 Wat leert uw kind in groep 8
 
Godsdienst:
We werken rond de verhalen uit de methode: "Kind op maandag". Voor bijpassende bijbelliederen maken we gebruik van verschillende bundels. Elke eerste maandag van de maand komen we met de groepen 5 t/m 8 bij elkaar voor de maandviering.
Een keer per jaar wordt de Oogstdienst met de hele school samen voorbereid en in de kerk gevierd. Met Kerst en Pasen wordt er een gezamenlijke bovenbouwviering gehouden.
 
Rekenen:
In groep 8 worden breuken, kommagetallen, verhoudingen en procenten verder uitgediept. Op het gebied van het cijferen is het cijferend optellen en aftrekken van "kale" kommagetallen een nieuw onderdeel, net als het cijferend delen van kommagetallen door kommagetallen.
Bij het onderwerp meten komen de onderdelen lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht, tijd en temperatuur aan de orde.
Ook vindt er verdieping plaats in het aflezen en interpreteren van tabellen en grafieken. 
 
In de methode "De wereld in getallen", is gekozen voor vier instructiemomenten per week. Elk rekenonderdeel wordt op een vaste dag in de week behandeld. In het eerste deel van de les krijgen de kinderen instructie en in het tweede deel van de les werken de kinderen zelfstandig aan de weektaak. De vijfde dag werken de kinderen aan het afronden van de weektaak. Na vier weken maken de kinderen de rekentoets.
Voor de verwerking van de rekenopgaven worden de tablets ingezet.
 
Spelling:
Elke week wordt één nieuwe categorie in de instructie-les aangeboden waarmee de les erna zelfstandig geoefend wordt. In de derde les krijgen de kinderen een woorddictee en in de vierde les worden de categorieën uit het verleden herhaald. Na vier weken wordt het controledictee afgenomen.
De volgende nieuwe categorieën worden in groep 8 aangeboden:
Knieën: meervoud op -en
Ruïne: botsende klinkers: trema
Houten: stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden
Rugby: woorden met een Y
Bloemenvaas: woorden met een tussen -n of tussen -s.
Liniaal: woorden op iaal, ueel of ieel
Auto-ongeluk: botsende klinkers: koppelteken
TV: afkortingen
Werkwoordspelling:
Gebiedende wijs
Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord
Trema in voltooid deelwoorden
Engelse werkwoorden
Onvoltooid deelwoord

 Taal:
 
Onze nieuwe taalmethode 'Taal op maat' bestaat per jaar uit acht thema's. Elk thema besteedt in twintig lessen aandacht aan de volgende taalvaardigheden:

 • Woordenschat
Naast het leren van nieuwe woorden wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan strategieën om woorden beter te onthouden, en aan manieren waarmee de leerling zelfstandig de betekenis van onbekende woorden kan achterhalen.
 • Schrijven
Aan de orde komt bijvoorbeeld het formuleren van goede en mooie zinnen, het schrijven van een zakelijke brief en het ontwikkelen van creatief schrijven.
 • Taalbeschouwing
Systematisch aandacht voor de belangrijkste begrippen uit de taalbeschouwing en grammatica.
 • Luisteren en spreken.
Hierbij gaat het om het begrijpend luisteren naar verhalen, instructies en gesprekken.
Sociaal communicatieve vaardigheden bij gesprekken, zoals elkaar laten uitpraten, het stellen van vragen en doorvragen.
Het formuleren van goede zinnen met een gevarieerde woordenschat.
Non- verbale communicatie.
 
Schrijven:
In groep 8 ligt de nadruk op het ontwikkelen van een duidelijk en goed leesbaar regelmatig eigen handschrift. Daarnaast wordt aandacht besteed aan temposchrijven en creatief schrijven. Wij hanteren hierbij de methode 'Pennenstreken'.
 
(Technisch) lezen:
De kinderen werken veelvuldig aan de verbetering van de leesvaardigheid.
Tijdens een groot aantal vakken binnen het lesrooster komt lezen als belangrijk aspect naar voren (denk aan de zaakvakken). Ook krijgen de kinderen binnen de klas de kans om 'voor hun plezier' te lezen. Elke dag lezen we 15 minuten stil in een boek naar keuze. Regelmatig worden er kleine boekpromotieactiviteiten gehouden om kinderen te motiveren voor lezen. Ook in de nieuwe taalmethode komt dit onderdeel aan bod. Met de klas wordt er wekelijks een bezoek gebracht aan de bibliotheek voor het ruilen van leesboeken. De kinderen die nog niet uit de Avi's zijn, krijgen drie keer in de week les uit de methode "Lekker Lezen".
 
Begrijpend lezen:
Wij hanteren de methode 'Nieuwsbegrip' voor het vak begrijpend lezen.
Elke week worden actuele teksten aangeboden via Internet.
De basis van " nieuwsbegrip" wordt gevormd door vijf strategieën.
1. voorspellen
2. ophelderen van onduidelijkheden
3. samenvatten
4. vragen stellen
5. relaties en verwijswoorden
Elk van die strategieën staat 1 x per vijf weken centraal. Een aantal keren per jaar wordt er een toets afgenomen.
 
Natuuronderwijs:
Elk hoofdstuk in de methode "Naut" bestaat uit 4 lessen, waarvan 2 lessen zelfstandig verwerkt worden. Bij het onderdeel "levende natuur" nemen de begrippen diversiteit, instandhouding en samenhang een centrale plaats in.
Bij het onderdeel "niet-levende natuur" staan materie en energie centraal. Aan de hand van diverse thema's worden deze begrippen voor de leerlingen geconcretiseerd.
Na elk hoofdstuk volgt een toets.
 
Aardrijkskunde en topografie:
Wijzer! Aardrijkskunde omvat alle kerndoelen van het onderdeel Oriëntatie op de wereld, domein Ruimte. De hoofdthema's zijn landbouw, landschap, mensen, industrie en dienstverlening. Deze thema's komen in elke jaargroep terug, maar met een andere inhoud.
 
De vierde les van elk hoofdstuk is een topografieles. Voor de topografie van de namen van de provincies, belangrijkste steden, wateren en deelgebieden volgt Wijzer! Aardrijkskunde de lijst van 300 namen uit de domeinbeschrijving. In de groep 5 leren de kinderen hun eerste kaartvaardigheden. In groep 6 wordt Nederland behandeld, in groep 7 komt de topografie van Europa aan de orde en in groep 8 die van de overige werelddelen.
De Junior Bosatlas ondersteunt de kaartvaardigheden en topografische kennis.
 
Geschiedenis:
Alle kerndoelen van het onderdeel Oriëntatie op jezelf en de wereld, domein Tijd komen aan bod in de nieuwe methode Wijzer! Geschiedenis. De kinderen krijgen de tien tijdvakken aangeboden met twintig kenmerkende aspecten en de vijftig vensters van de canon van Nederland. Alle tijdvakken worden behandeld op school. Twee keer in groep 5 en 6 en vervolgens uitgebreid en verdiept in groep 7 en 8. Aan de hand van een introductieles maken de leerlingen kennis met het onderwerp en wordt de voorkennis opgehaald. In de volgende lessen wordt de basisstof behandeld.
De tijdvakken die in groep 8 worden herhaald: tijd van regenten en vorsten, tijd van pruiken en revoluties, tijd van burgers en stoommachines, tijd van wereldoorlogen en tijd van televisie en computers.

Engels:
Wij werken met de methode Groove me.
 • Per jaar zijn er 12 songs. Elke song bestaat uit 2 lessen (lesson A en lesson B). Elke les duurt ongeveer 45-60 minuten.
 • Na elke 3 songs (6 lessen) volgt een herhalingsles waarin de belangrijkste woorden, zinnen en in groep 7-8 ook grammatica worden herhaald en geoefend. Deze herhalingslessen zijn nieuw en zitten vanaf schooljaar 2017-2018 in de methode. 
 • Aan de hand van songs leren de kinderen dit jaar onder andere de volgende lesstof:Iemand groeten, de tijd vertellen, woorden die met tv te maken hebben, wat je gaat doen, woorden die te maken hebben met kleding, hobby's, familie, telwoorden en gevoelens.
 • Elk jaar vernieuwen we een deel van de lessen, waardoor Groove.me altijd een actuele en aansprekende methode Engels blijft.
 • Groove.me voldoet aan alle kerndoelen.
 
Verkeer:
Aan de hand van 8 verkeerskranten (de JeugdVerkeersKrant) komen verschillende onderdelen aan bod. Te denken valt aan:
 • goed oversteken en voorrangsregels
 • weggebruik bij slecht weer
 • Komende vrijdag is er vanuit de ANWB georganiseerd het project Streetwise voor de hele school.
 • In april krijgen de leerlingen het theoretisch verkeersexamen. In juni volgt het praktisch verkeersexamen.
 
Sociale emotionele ontwikkeling:
We gebruiken een methode die verschillende sociale competenties aan bod laat komen. Te denken valt aan:
 • ervaringen delen
 • samen spelen en werken en een taak uitvoeren
 • jezelf presenteren en opkomen voor jezelf
 • omgaan met ruzie

Daarnaast zijn er met de klas afspraken gemaakt hoe met elkaar en elkaars spullen om te gaan.
 
Tekenen en Handvaardigheid:
We werken aan de hand van de methode " Moet je doen".
De kinderen leren verschillende technieken en materialen gebruiken
Ook tijdens de workshops worden de vaardigheden op het gebied van handvaardigheid vergroot doormiddel van diversie activiteiten.
 
Muziek:
We maken gebruik van de methode "Metropool op school". Daarnaast wordt er uit diverse liedbundels gezongen en op verschillende manieren met muziek gewerkt.
 
Gymnastiek:
Op dinsdag komen verschillende toestellen aan bod; op vrijdag wordt een spelles aangeboden.
 
Computer:
We werken met de methodes; Word4kids, powerpoint4kids en Excel4kids.
Met behulp van deze programma's wordt de basis gelegd voor het gebruik van de officeprogramma's.